Bộ Tài chính đề xuất giá thuê đất

1112

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại dự thảo Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, người sử dụng đất thuê của nhà nước phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và được xác định trên 4 căn cứ: Diện tích đất thuê; Thời hạn thuê đất; Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; giá thuê đất của thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá; Hoặc hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Về đơn giá thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất, đối với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất hàng năm được tính như sau:

Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ % x Giá đất của thời hạn cho thuê đất (giá đất tính thu tiền thuê đất)

Trong đó, tỷ lệ % được quy định như sau: Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì tỷ lệ (%) giá đất một năm là 1%. Đối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối đa không quá 3 lần tỷ lệ (%) giá thuê đất một năm. Đối với đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không dưới 0,5 lần tỷ lệ (%) của 1%giá thuê đất một năm.

Giá đất tính thu tiền thuê đất được tính bằng giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo mục đích sử dụng đất tương ứng tại thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.