Bản giá đất tại quận 12 năm 2015 hiện nay

3476

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT N ĐƯỜNG ĐON ĐƯỜNG G
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BÙI CÔNG TRỪNG TRỌN ĐƢỜNG 1,700
2 BÙI VĂN NGỮ TRỌN ĐƢỜNG 2,600
3 ĐÌNH GIAO KHẨU TRỌN ĐƢỜNG 2,000
4 ĐÔNG HƢNG THUẬN 02 TRỌN ĐƢỜNG 3,400
5 HÀ HUY GIÁP CẦU AN LỘC NGÃ TƢ GA 5,500
NGÃ TƢ GA CẦU PHÚ LONG 3,330
6 HIỆP THÀNH 13 HIỆP THÀNH 39 NGÃ BA HIỆP THÀNH 12 3,000
7 HIỆP THÀNH 17 HIỆP THÀNH 37 VƢỜN ƢƠM CÂY XANH 3,200
8 HIỆP THÀNH 27 NGUYỄN ẢNH THỦ HIỆP THÀNH 37 3,200
9 HƢƠNG LỘ 80B TRỌN ĐƢỜNG 3,500
10 LÊ ĐỨC THỌ CẦU TRƢỜNG ĐAI NGẢ TƢ TÂN THỚI HIỆP 4,400
11 LÊ THỊ RIÊNG QUỐC LỘ 1A THỚI AN 16 4,800
THỚI AN 16 CUỐI ĐƢỜNG 3,750
12 LÊ VĂN KHƢƠNG NGÃ TƢ TÂN THỚI HIỆP CẦU DỪA 4,500
13 NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ VĂN KHƢƠNG TÔ KÝ 5,000
TÔ KÝ QUỐC LỘ 22 7,000
14 NGUYỄN THÀNH VĨNH TRỌN ĐƢỜNG 3,000
15 NGUYỄN VĂN QUÁ TRỌN ĐƢỜNG 5,750
16 PHAN VĂN HỚN TRỌN ĐƢỜNG 7,400
 

 

 

17

 

 

 

QUỐC LỘ 1A

GIÁP BÌNH TÂN NGÃ TƢ AN SƢƠNG 3,700
NGÃ TƢ AN SƢƠNG VÒNG XOAY QUANG TRUNG 3,700
VÒNG XOAY QUANG TRUNG CẦU TÂN THỚI HIỆP 3,700
CẦU TÂN THỚI HIỆP NGÃ TƢ GA 3,700
NGÃ TƢ GA CẦU BÌNH PHƢỚC 2,880
18 QUỐC LỘ 22 NGÃ TƢ AN SƢƠNG NGÃ TƢ TRUNG CHÁNH 5,700
19 TÂN CHÁNH HIỆP 10 TRỌN ĐƢỜNG 3,600
20 TÂN CHÁNH HIỆP 13 TRỌN ĐƢỜNG 3,000
21 TÂN CHÁNH HIỆP 24 TRỌN ĐƢỜNG 3,400

Trang 1

STT N ĐƯỜNG ĐON ĐƯỜNG G
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
22 TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƢỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG TRỌN ĐƢỜNG 3,400
23 ĐƢỜNG LIÊN PHƢỜNG (TRƢỚC TRUNG TÂM Y TẾ) NGÃ 3 HỒ ĐÀO NGUYỄN ẢNH THỦ 3,600
24 TÂN THỚI HIỆP 10 TRỌN ĐƢỜNG 3,000
25 TÂN THỚI NHẤT 1 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 1A 3,400
26 TÂN THỚI NHẤT 2 TÂN THỚI NHẤT 1 TÂN THỚI NHẤT 5 3,000
27 TÂN THỚI NHẤT 06 PHAN VĂN HỚN TÂN THỚI NHẤT 1 2,800
28 TÂN THỚI NHẤT 08 TÂN THỚI NHẤT 2 PHAN VĂN HỚN 3,600
PHAN VĂN HỚN RẠCH CẦU SA 3,600
29 THẠNH LỘC 30 HÀ HUY GIÁP TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ 2,000
30 THẠNH XUÂN 13 QUỐC LỘ 1A CỔNG GÒ SAO 1,800
31 THỚI AN 19 LÊ VĂN KHƢƠNG LÊ THỊ RIÊNG 3,200
32 TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) CẦU CHỢ CẦU QUỐC LỘ 1A 6,250
33 TÔ KÝ CẦU VƢỢT QUANGTRUNG NGÃ 3 BẦU 4,700
34 TÔ NGỌC VÂN CẦU BẾN PHÂN QUỐC LỘ 1A 2,750
QUỐC LỘ 1A HÀ HUY GIÁP 2,500
35 TRUNG MỸ TÂY 13 TÔ KÝ TUYẾN NƢỚC SẠCH 3,800
36 TRUNG MỸ TÂY 2A QUỐC LỘ 22 TRƢỜNG QUÂN KHU 7 3,800
37 TRUNG MỸ TÂY 9A TRỌN ĐƢỜNG 2,400
38 TRUNG MỸ TÂY 08 NGUYỄN ẢNH THỦ NHÀ TƢỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH 3,400
39 TRƢỜNG CHINH CẦU THAM LƢƠNG NGÃ TƢ AN SƢƠNG 8,750
40 VƢỜN LÀI QUỐC LỘ 1A CẦU RẠCH GIA 2,250
41 THẠNH LỘC 15 QUÔC LỘ 1A SÔNG SÀI GÒN 2,000
42 TÂN THỚI HIÊP 07 QUÔC LỘ 1A ĐƢỜNG LIÊN PHƢỜNG 3,400
43 TRUNG MỸ TÂY 18A TRỌN ĐƢỜNG 2,900
44 HIỆP THÀNH 44 HIỆP THÀNH 06 HIỆP THÀNH 39 2,400
45 HIỆP THÀNH 42 NGUYỄN ẢNH THỦ ĐƢỜNG VÀO KHU TDC1.3 HA (BĐH KHU PHỐ 4) 2,400
46 ĐƢỜNG VÀO KHU TDC 1,3HA NGUYỄN ẢNH THỦ HIÊP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) 3,000
47 HÀ ĐẶC TRUNG MỸ TÂY 13 NGUYỄN ÁNH THỦ 3,400
48 TÂN CHÁNH HIỆP 25 TÂN CHÁNH HIỆP 24 TÂN CHÁNH HIỆP 18 3,000
49 TÂN CHÁNH HIỆP 07 NGUYỄN ÁNH THỦ TÂN CHÁNH HIỆP 03 3,000

 

 

 

Trang 2

STT N ĐƯỜNG ĐON ĐƯỜNG G
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
50 TÂN CHÁNH HIỆP 03 TÂN CHÁNH HIỆP 07 TÂN CHÁNH HIỆP 02 3,000
51 TÂN CHÁNH HIỆP 18 TÔ KÝ TÂN CHÁNH HIỆP 25 3,400
52 TÂN CHÁNH HIỆP 35 TÔ KÝ TÂN CHÁNH HIỆP 34 3,400
53 TÂN CHÁNH HIỆP 34 TÂN CHÁNH HIỆP 35 TÂN CHÁNH HIỆP 36 3,000
54 TÂN CHÁNH HIỆP 36 TÂN CHÁNH HIỆP 34 TÂN CHÁNH HIỆP 33 3,000
55 THỚI AN 32 TRỌN ĐƢỜNG 3,000
56 THỚI AN 16 LÊ VĂN KHƢƠNG LÊ THỊ RIÊNG 3,000
57 THỚI AN 13 LÊ VĂN KHƢƠNG LÊ THỊ RIÊNG 3,000
58 TUYẾN SONG HÀNH TRỌN ĐƢỜNG 2,000
59 THẠNH LỘC 16 NHÁNH RẼ NGÃ TƢGA THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 2,000
60 TÂN THỚI NHẤT 17 TRỌN ĐƢỜNG 3,200

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Trang 3

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2014/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

STT N ĐƯỜNG ĐON ĐƯỜNG G
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 BÙI CÔNG TRỪNG TRỌN ĐƢỜNG 1,700
2 BÙI VĂN NGỮ TRỌN ĐƢỜNG 2,600
3 ĐÌNH GIAO KHẨU TRỌN ĐƢỜNG 2,000
4 ĐÔNG HƢNG THUẬN 02 TRỌN ĐƢỜNG 3,400
5 HÀ HUY GIÁP CẦU AN LỘC NGÃ TƢ GA 5,500
NGÃ TƢ GA CẦU PHÚ LONG 3,330
6 HIỆP THÀNH 13 HIỆP THÀNH 39 NGÃ BA HIỆP THÀNH 12 3,000
7 HIỆP THÀNH 17 HIỆP THÀNH 37 VƢỜN ƢƠM CÂY XANH 3,200
8 HIỆP THÀNH 27 NGUYỄN ẢNH THỦ HIỆP THÀNH 37 3,200
9 HƢƠNG LỘ 80B TRỌN ĐƢỜNG 3,500
10 LÊ ĐỨC THỌ CẦU TRƢỜNG ĐAI NGẢ TƢ TÂN THỚI HIỆP 4,400
11 LÊ THỊ RIÊNG QUỐC LỘ 1A THỚI AN 16 4,800
THỚI AN 16 CUỐI ĐƢỜNG 3,750
12 LÊ VĂN KHƢƠNG NGÃ TƢ TÂN THỚI HIỆP CẦU DỪA 4,500
13 NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ VĂN KHƢƠNG TÔ KÝ 5,000
TÔ KÝ QUỐC LỘ 22 7,000
14 NGUYỄN THÀNH VĨNH TRỌN ĐƢỜNG 3,000
15 NGUYỄN VĂN QUÁ TRỌN ĐƢỜNG 5,750
16 PHAN VĂN HỚN TRỌN ĐƢỜNG 7,400
 

 

 

17

 

 

 

QUỐC LỘ 1A

GIÁP BÌNH TÂN NGÃ TƢ AN SƢƠNG 3,700
NGÃ TƢ AN SƢƠNG VÒNG XOAY QUANG TRUNG 3,700
VÒNG XOAY QUANG TRUNG CẦU TÂN THỚI HIỆP 3,700
CẦU TÂN THỚI HIỆP NGÃ TƢ GA 3,700
NGÃ TƢ GA CẦU BÌNH PHƢỚC 2,880
18 QUỐC LỘ 22 NGÃ TƢ AN SƢƠNG NGÃ TƢ TRUNG CHÁNH 5,700
19 TÂN CHÁNH HIỆP 10 TRỌN ĐƢỜNG 3,600
20 TÂN CHÁNH HIỆP 13 TRỌN ĐƢỜNG 3,000
21 TÂN CHÁNH HIỆP 24 TRỌN ĐƢỜNG 3,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 3