Luật mới sửa đổi áp dụng đối với hợp đồng xây dựng

1696

Những nội dung mới về Nghi Định trong hợp đồng về hoạt động xây dựng có hiệu lực từ 1/2/2014.Đây là một trong những nội dung mới của Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng – HĐXD).

xay-dung-phap-ly

Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị định 207 bổ sung thêm khoản 8 vào Điều 4 Nghị định 48 như sau: HĐXD chỉ được ký kết khi bên giao thầu đã có kế hoạch vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán của hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Nghị định 207 cũng bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 15 về Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng.

Cụ thể, đối với hợp đồng trọn gói: Giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro có liên quan như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và các bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình liên quan đến giá hợp đồng.

Giá hợp đồng trọn gói chỉ áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và đơn giá để thực hiện các công việc hoặc trong một số trường hợp không thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: hợp đồng EC, EP, EPC và hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay) nhưng bên nhận thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: Đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro có liên quan như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và các bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình liên quan đến đơn giá để thực hiện công việc.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định chỉ áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về chất lượng, tiến độ thực hiện và đơn giá để thực hiện các công việc, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Chỉ áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và yếu tố trượt giá trong đơn giá để thực hiện các công việc của hợp đồng.

Giá hợp đồng theo thời gian và tỷ lệ (%) áp đụng đối với các hợp đồng có công việc tư vấn đầu tư xây dựng (trừ công việc khảo sát xây dựng) và hoạt động bảo hiểm trong xây dựng.

Ngoài ra, Điều 16 của Nghị định 48 còn được bổ sung thêm khoản 7 về Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng; Bổ sung điểm d vào khoản 4, Điều 17 về Tạm ứng hợp đồng xây dựng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

(Theo TBNH)